Julegavetilbud 2020

Overprøving av dommerens frie subjektive skjønn

Overprøving av en jaktprøvedommers frie subjektive skjønn basert på NKK:S jaktprøveregler.

17. februar 2012.
Under NM skog i fjor høst fikk pointeren Skipsfjordhønas Funny til Wiggo Ditlefsen underkjendt en topp premiering av NKK, under henvisning til feil bruk fra dommerens frie subjektive skjønn. Etter som jeg er en av de eldste og mest erfarne dommere med over 40 års erfaring, fikk jeg like etter prøven forespørsel om bistand både fra hundeføreren og dommeren.
I dag, nesten 5 måneder etter at eieren av hunden la inn skriftlig protest på avgjørelsen, har jeg mottatt mail som viser at NKK har avvit protesten fra Wiggo Ditlefsen.
Etter som denne saken er av meget stor betydning for oss dommere for ettertiden, kommer jeg til å anbefale at denne saken bør klages inn for en domstol for å avgjøres der, og at Wiggo av den grunn bør få en jurst til å skrive ny klage til NKK.

23.02.02
På grunn av enorm stor interesse for denne saken skal jeg her,ordrett, gjengi dommerkritikken fra slippet:
"Funny starter i lett fin stil og aksjon, avsøker anvist terreng m/stor internsitet, fornuftig bruk av vind i god kontakt. Tiur letter i område hvor Funny befinner seg, finnes i stand, reiser villig og presist røy, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. I senere slipp ny stand, orrhøne letter når fører kommer til, Funny rolig i oppflukt og skudd, utreder. Tildeles i dag 1 pr. kvalifisering NM skog. Fuglebehandling 4 - 4, reising 5, godkjendt reising 1. Slipptid 60 min. Stand u makker 2. Jaktlyst 5. Fart 5, Søksbredde, reviering og samarbeide 4. Apport godkjendt 1. Premie 1. Nannestad 23/9, Dommer 41915186, Bjørn Odden."
Kritikken er senere tilføyet følgende: 0 preme. Endret av NKK.rep. Kjell M. Nynes.

Wiggo Ditlefsen får besjed om dette senere på kvelden, og fikk som begrunnelse at det var levert inn protest fra vedkommende som blev nr to om dagen og at denne hunden fikk overta Funnys plass videre i NM. Ditlefsen innleverte skriftlig protest på den nye avgjørelsen og forlot prøven.
Jeg kontaktet vedkommende som skal ha levert denne protesten, og hun benektet å ha levert noen skritlig protest på dommerens avgjørelse. Det er videre fremkommet at det var påstander om bytte av apportobjekt som blev brukt fra NKKs side som begrunnelse for endringen av premie og kval. for Funny.
Dette vil jeg komme tilbake til i et nytt innlegg når jeg får tilgang til NKK, rep. rapport fra prøven. Inntil da stiller jeg meg tvilende til avgjørelsen i denne saken da jeg ikke finner dekning i jaktprøvereglene, eller "Håndbok for dommere" for at dommeren i dette tilfelle har gått ut over det skjønnet han har innenfor rammen av jaktrprøvereglene. Jeg har selv ved minst tre anledninger skiftet apportobjekt som ved gjenntatt bruk var så skadet at hunden nektet apportere. Jeg har også under jakt opplevd at hunder har nektet å apportere ekstremt sundskutt fugl. Jeg regner også med at det ikke bare er Bjørn Odden og jeg som dommere som har skiftet apportobjekt for ikke å straffe hunden når den skal utføre en kunstig øvelse basert på et surt eller på andre måter uegnet vilt, og det er selvsagt også opp til dommerens eget skjønn å avgjøre på hvilket tidspunkt dette blir gjort så lenge skiftet blir gjort under selve apportutøvelsen etter en stand.
Jeg er temmelig sikker på at siste ord ikke er sagt i denne saken, men vil påny påminne mine dommerkolegaer om behovet for en frittstående dommerforening der vi kunne stå mye sterkere sammnen i en slik sak som dette.


27.02.2012.
Dette er en fortsettelse av det jeg skrev 17.02.2012.
Jeg har gjort forsøk på å få tak i prøveleder og NKK repr. rapporter fra NM. skog, samt protokoller fra de avholdte møter om saken. Det virker som NKK forsøker å legge lokk på saken da det kun er berørte parter som får tilgang til dokumentene, og disse må skrive under på at de har taushetsplikt i saken for i det heletatt å få utlevert dokumentene.
Er vi nå tilbake til den gamle kennelklubben før 1970.?
Jeg har nå lest gjennom prøvereglene påny og det er ikke noe sted gitt pålegg på dommeren om behandlingen av selve apportobjektet, bortsett fra at det skal legges ut i en maks angitt avstand fra oppfluktstedet.
La oss da se hva FKFs
dommerhåndbok fra 2009 sier om utredning/apport side 22:
"Apportobjektet legges i den retning fuglen fløy på en fornuftig avstand i forhold til skudd og biotop og hunden gis rimelig tid til å lete opp fuglen. Dersom hunden ikke lykkes i å lokalisere fuglen, skal dommeren forsikre seg om at fuglen ikke ligger utilgjengelig for hunden. Fuglen bringes og avleveres til frer uten tygging. Hund som ikke apporterer fugl som er død, skadd eller fugl den klarer å fange av arter som er godtatt på jaktprøver, skal ikke kunne tildeles premie i vinnerklasse."
Videre står det på side 25 under fordringer:
"For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon."
Her fremgår med all tydelighet at Funny har oppfyldt kravet for premiering når det gjelder apport innenfor rammen av jaktprøvereglene.

La oss videre se hva dommeren skriver om dette i et avsnitt fra en meil til FKFs dommerutvalg 28.09.2011.: " I forbindelse med kvalifisering NM skog ble pointer Funny til Wiggo Ditlefsen fratatt en tildelt 1. premie kvalifisering NM skog med den begrunnelse at det blev byttet apportobjekt og lagt ut en ny apport. Mitt subjektive skjønn som dommer i denne situasjonen, gikk på at jeg hadde lagt apportobjektet utilgjengelig, sjekket dette og apportobjektet hadde havnet i en dyp grop med tett vegetasjon bak et tre, bestemte meg for å legge apporetfuglen noe mere til siden, sjekket samtidig apportfuglen og fikk en misstanke om at fuglen var sur og bestemte meg for å bruke apportobjektet fra forrige slipp. Misstanken blev bekreftet da pointeren apporterte umiddelbart Pointeren apporterte umiddelbart også ved neste fuglesituasjon. Kan ikkefinne holdepunkter i reglemanget om at mitt subjektive dommeskjønn bryter med regelverket her, vis tilfelle, ber jeg om henvisning av regelverket som omtaler dette. Dette var en vuedering og avgjørelse som etter regelverket er overelatt til dommerens subjektive skjønn og som her begrunnes. Underekjennelsen medførte at en meget god hund blev fratatt muligheten til å delta om NM tittelen i tillegg til at den blev fratatt en 1. premie og at denne blev tildelt feil hund fordi fører ikke var fornøyd og ønsket å påklage prioriteringen mellom 1, og 2, premie kvalikk NM skog.
Meilen er Underskrevet av Bjørn Odden, dommernr. 41915186.

Som det fremgår av dette så er det helt uforståelig fra min side at NKK overprøver det frie skjønnet som dommeren i dette tilfelle har utøvet, og ut fra den skrevne kritikken jeg refererte tidligere så kan det ikke finnes tvil om at NKK i denne saken har foretatt en brutal overkjøring av en kolega og fratatt en hund en vel fortent premie der han etter NKKs eget regelverk har oppfyldt alle krav til en topp premiering.
For å understreke hvor feilaktig denne saken er behandlet skal jeg referere et avsnitt fra Ledelse av prøven, side 5, i NKKs regler for fuglehundprøver.:        
Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På dommeren subjektive skjønn og arbeide kan de i midlertid ikke influere.
 
Om denne avgjørelsen skulle bli stående uten å være prøvd foe en domstol, har i hverfal jeg dømt min siste prøve i Norge.

09.03.2012. La oss se hva som er praksis i forbindelse med utlegging av en død fugl i forbindelse med en fuglesituasjon der det kreves apport for premiering.

Det har i ettertid ført til mye diskusjon og spekulasjoner, etter den fatale tabben som NKKs repr. gjorde under NM skog, med å ta til følge en muntlig klage og på denne måten overprøvde dommerens frie subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene, da han forandret en deltagende hunds premie fra 1. til 0,
 
Etter som jeg i dag er den eneste nålevende dommer som har vært med på dette med utlegging av apportobjekt fra første stund, tillater jeg meg å gi en liten orientering om praktiseringen opp gjennom årene. 
Utlegging av vilt på jaktprøve blev første gang praktisert i Skåne i slutten av syttiåra med Bjørn Jønsson som dommer og meg som hjelpedommer og skytter. Alle de fire hundene som kom på premielista apporterte den utlagte rapphøna. Etter råd fra Bjørn og meg blev det vedtatt av FA og SKK at dette skulle benyttes for ettertid for å minske presset på skytterne, samtidig som at de som skulle delta på prøve måtte lære hundene tvangsapport.
Første gang dette blev forsøkt i Norge var i 1982 i Kautokeino, da jeg la ut rype for Arra til Torgeir Årak for å få tildelt henne cacit da skytterne hadde bommet for henne hele dagen.
Jeg holdt mange foredrag i Norge der jeg foreslo at dette også skulle innføres i våre prøveregler, for å få lydigere hunder, men mange lo og mente dette var bare tull. Det var vel først da mine hunder vant NM i 1983 - 84 - 85 og 88 at motstanden minket mot tvangsapport og jeg tror at det er mye derfor at vi i dag har samme krav til apportering både i Norge og Sverige, selv om praktiseringen er litt forsjellig. Det har hele tiden og helt frem til i dag vært en ubestridelig forutsetning at godkjenning og underkjenning av apportobjektet samt utførelsen av selve apporetutøvelsen skulle underligge dommernes frie subjektive skjønn knyttet opp mot den aktuelle situasjonen. Det err selvsagt en forutsetning for at hunden skal apportere den utlagte fugl at den ligger tilgjengelig for syn eller vitring
Om jaktprøvereglene nå skal endres slik at det f.eks. ikke lengre blir lov for dommerne å skifte etapportobjekt som ikke holder kravet som prøvereglene stiller slik vi gjør i dag, er vi som dommere ille ute når vi ikke kan bruke vårt eget skjønn for å utøve likhetsprinsippet for alle hundene på partiet.
Jeg skal kort nevne noen situasjoner: 1) En skutt rype lander langt ute på åpent vann. Hunden makter ikke å apportere dette apportobjektet. I dag skifter vi til en medbragt fugl for at dette ikke skal belaste hunden, da det ikke foreligger krav om vannapport. 2) En skutt rype våkner til liv og forsvinner før hunden får apportert den. 3) Makkers hund stikker innom, tar det utlagte apportobjektet og forsvinner. 4) Vi får ofte med oss frosne ryper pakket i aviser som apportobjekt. I løpet av dagen tiner fuglen opp og dommeren oppdager da under selve apportøvelsen at det lukter surt av fuglen og velger å skifte med en annen frisk fugl.
Som dommere kan vi ikke godta den urettferdigheten dette vil medføre for den hunden det gjelder.
Jeg vil defor henstille til NKK. så sterkt jeg kan:
Ikke forandre de reglene vi har i dag slik at vi dommere i forbindelse med utøvelsen, av en for hunden  kunstig øvelse, ikke kan utøve det frie skjønnet vi har i dag basenert på de eksisterende regler.

30.03.2012
Jeg fikk i går bekreftet at Wiggo har fulgt mitt råd og latt en advokat overta klagesaken vedr. Funnys underkjendte premiering og kvalifisering under NM skog 2011.
Dette betyr at vi som dommere nå får en nøytral person til å overprøve vår fremtidige rett til å benytte vårt frie subjektive skjønn i gitte situasjoner der fornuften tilsier dette for å gi alle hundene like muligheter innenfor rammen av de, til enhver tid, eksisterende jaktprøveregler.

Jeg håper nå at denne saken påny vil minne oss om hvilket behov vi har for å organisere oss i vår egen frittstående dommerforening der vi kan være vårt eget talerør i saker som dette. Hvem vil denne gang ta et nytt innitiativ i håp om at vi ikke på ny bli kuppet og lagt under ett eller annet forbund slik vi blev i forrige forsøk.

27.04.2012.

Stor og byråkratisk treghet i NKK systemet.

Det må vel være lov å benytte denne overskriften når det nå har gått over ett halvt år siden det blev levert protest på NKKs overprøving av en jaktprøvedommers frie subjektive skjønn under NM skog kval.
Etter å ha levert et "GODAGMANNØKSESKAFT" svar som lå helt til side for selve kjernen i saken, så blev dette svaret påklaget via advokat og det er nå gått en hel måned siden denne siste klagen blev sendt, og så vidt jeg vet er denne klagen fortsatt ikke behandlet
Det er forståelig at denne saken skaper hodebry for NKK, men ennu værre må det vel være for de som deltok i NM, og ikke minst for flere hundre jaktprøvedommere som saken i aller høyeste grad berører.
Dette minner meg mye om skihopping, kommer man skjevt ut fra hoppet så må man innrømme egne feil i stedet for å skylde på forholdene.
Om denne parodien fortsetter mye lengre tror jeg det kan bli problematisk å skaffe dommere til høstens jaktprøver.

24.07.2012.

NKKs overprøving av en dommerkolegas frie subjektive skjønn.

Jeg mottok i går kopi av brev fra NKKs jakthundkomite der de avviser klagen på NKKs overprøving av dommerens bytte av apportobjekt. under henviisning til jaktprøvereglenes pkt . 4.3, og reglenes pkt. 2.5.

Denne saken er nå så beheftet med saksbehandlingsfeil fra NKKs side at jeg vil fremme saken påny på dette grunnlag via ITFKs dommerutvalg til FKFs dommerutvalg som Nkk til nå ikke er benyttet som fagutvalg i saken.
På dette grunnlaget vil jeg også be FKF om å stryke meg midlertidig fra FKFs lister over tilgjengelige dommere i høst, og intill saken er ferdigbehandlet og endelig fra NKK side og godtatt av vår egen dommerkomite i FKF.

Jeg sendte en forespørsel til ITFKs dommerutvalg ved formann Bjørnar Boneng 24.07, og purring 28.07, men har pr i dag 07.08 ikke fått svar på mine henvendelser. Dette tolker jeg dit hen at det ikke er mulig å gå tenestevei for å få sendt en anmodning til FKFs dommerutvalg om at de griper inn ovenfor NKK på dommernes vegne for å få stoppet denne saken som kan få uante konsekvenser for alle oss dommere om den blir stående slik den er idag.

07.08.2012
Jeg fikk i dag en fullmakt fra Bjørn Odden til å videreføre og påklage saken til NKKs jakthundkomite. Når jeg er sikker på at alle berørte parter har fått tilsendt klagen vil jeg legge brevet ut her på min hjemmeside.

13.08. 2012.

Jeg har i dag pr. meil oversendt anke på NJKs vedtak om avslag på Wiggo Ditlefsens klage. Det er sendt kopi til berørte parter. Alle registrerte jaktprøvedommere og fuglehunden. Jeg kommer til å legge anken ut her på hjemmesiden når jeg er sikker på at berørte parter har lest anken

20.08.2012

Det er ingen tvil om at denne saken vekker stor interesse blandt berørte parter som har mottat min anke til NJK, sendt på vegne av prøvepartiets dommer Bjørn Odden, etter at klagen fra Fynnys eier er avvist av NJK på vegne av NKK.

Som mange nå har lest går min anke ut på at NJK har benyttet feil fagkomite og på dette grunnlag lagt feilaktige opplysninger til grunn for avslaget i stedet for å forholde seg til faktiske dokumenterte opplysninger.

Fra jeg sendte anken og frem til i dag har jeg i løpet av siste uke hatt 1115 besøk på min hjemmeside.

Jeg har mottatt meiler og stort sett sittet i min mobiltelefon og svart på forespørsler og støtteerklæringer hele forrige uke.

Dette er en trist sak der de vi trodde representerte det sunne vett, NJK, har opptrådt - og konkludert - langt utover sin myndighet, og tydeligvis uten nødvendig kompetanse.

Og senere:

Pulverisering av ansvar som styringsform har også nådd NKK.

Jeg skal referere noen korte avsnitt fra meiler jeg har mottatt fra rutinerte dommere med lang fatstid og erfaring fra forsjellige tilitsverv i klubber og organisasjoner: Korte sitat:

Vanskelig å skjønne at NKK repr. kan overprøve denne kritikken. Overprøving av dommerens frie subjektive skjønn er vel det eneste regelbruddet som har skjedd i denne saken.

Og noe senere i samme meil:

Og sitat fra en annen:

At NJK og dommerutvalget ikke retter søkelyset mot NKK repr. er underlig ut fra det jeg leser. Dette åpner for et mye alvorlige scenario; saksbehandlingen stiller spørsmål om vi har en ukultur i våre overordnede organer (a la det som blev avdekket i politiledelsen i rapporten fra 22 julikommisjonen ?) Stå på Einar.

Her er anken.: 

 NKKs Jakthundkomite, v/Eva Pedersen,

Postboks 163, Bryn,

0611 Oslo.

 Leksdalen 12.08.2012.

Anke på vedtak i NJK sak 18/12- klage på NKKrepresentantens avgjørelse. Ref.nr 54-11013.

Klagen fra Wiggo Ditlefsen blev avvist i NJKs møte den 14. juni. 2012.

I dag har jeg mottatt en meil fra dommeren Bjørn Odden, vedr emnet ”Dommerens frie subjektive skjønn”, der han gir meg fullmakt til å videreføre hans sak på bakgrunn av hans dommerkritikk datert Nannestad 23/9, og hans forklaring i meil til FKF s dommeransvarlig Nils Røv, 5 dager senere, der han detaljert gjengir samme forklaring som han tidligere gav muntlig til Nkks repr. via sin mobiltelefon på vei hjem sent på kvelden 23.09.12., der  han  fra NKK repr fikk melding om underkjennelsen  av Funnys premiegrad.

Allerede samme kveld som NKKrepr. overprøvde dommerens frie subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene, fikk jeg telefon fra Wiggo Ditlefsen, og noen dager senere fra dommer Odden, der de begge ønsket bistand og råd i denne saken.

På denne bakgrunn har jeg fulgt og kommentert saken på min hjemmeside www.bjorklundkennel.com, først under rubr. Siste nytt, og senere sammenfattet under rubr.  NM skog 2011.

Med bakgrunn i dette vil jeg nå punkt for punkt tilbakevise påstandene i møtereferatet fra 14. juni 2012 som fullstendig feilaktige:

1.  NJK: ”Skipsfjordhønas Funny, regnr 26597/07 apporterer ikke utlagt jerpe etter sitt fuglearbeide.” 

Dommerens forklaring: Mitt subjektive skjønn som dommer i denne situasjonen, gikk på at jeg hadde lagt apportobjektet utilgjengelig, sjekket dette og apportobjektet hadde havnet i en dyp grop med tett vegetasjon bak et tre.

Min erfaring som dommer: NJK kan ikke i ettertid forlange at Funny skal apportere en fugl som dommeren vurderer som ”utlagt utilgjengelig for hunden”

2. NJK.: ”Dommeren velger så å låne apportfugl (rype) fra annen deltager med den begrunnelse at hunden ikke er vant med den type fugl som først blev utlagt. Ny utlagt fugl apporteres.”

Dommerens forklaring: Bestemte meg for å legge apportfuglen noe mer til siden, sjekket samtidig apportfuglen og fikk misstanke om at fuglen var sur og bestemte meg for å bruke apportobjektet fra forrige slipp. Misstanken blev bekreftet da pointeren apporterte umiddelbart. Pointeren apporterte umiddelbart også ved neste fuglesituasjon.

Min erfaring som dommer: Her følger dommeren regelverket til punkt og prikke: se prøvereglenes 3.2, side 11, VK Den utlagte fuglen skal være av jaktbar art og frisk. Det er også dommerens plikt å sørge for at apportobjektet ligger tilgjengelig for hunden. Ref. Dommerhåndboken

Det er selvfølgelig bare dommeren som ut ifra sitt eget skjønn kan godkjenne eller underkjenne det apportobjektet som hunden skal apportere. Ikke NKKs NJK.

Jeg vil også anbefale NJK å lese hele forklaringen som er underskrevet av Bjørn Odden, dommernr. 41915186, for dette har de tydeligvis ikke hatt tid eller interesse av å gjøre.

3.  NJK.:  ”Apportnekt er iht. jaktprøvereglenes pkt 4.3, en feil som skal føre til at hunden stoppes fra videre avprøving og gis 0 pr.

Vi forutsetter at dommer i utgangspunktet har godkjent jerpen som apportobjekt.”

Min kommentar: Jeg går nå ut i fra at NJK, etter min anbefaling, har lest dommer Oddens forklaring på dette. Det spiller vel ingen rolle om jerpen var godkjent på det tidspunkt den var utlagt utilgjengelig for hunden. Det skal vel være måte på å drive flisespikkeri.

4. NJKs konklusjon:  ”Når hunden nekter å apportere utlagt jerpe, fører dette til avsluttet avprøving og 0 premie i henhold til jaktprøvereglene.

At hunden så apporterer utlagt jerpe i ettertid, kan ikke føre til at dommer skal se bort fra apportnekt på jerpe.

Ut fra de mottatte dokumenter vurderer vi det slik at det blev gjort en feil da dommer byttet apportobjekt, med den begrunnelse at hunden ikke er vant til slik fugl.

Jerpe er å anse som fullverdig apportobjekt ved jakt prøver.

Vi støtter derfor NKK- Representant Kjell M. Nynes i hans beslutning om å underkjenne Funnys premie kap 2. pkt 5.”

Min kommentar til  NJKs konklusjon.:Det er opp til dommerens frie subjektive skjønn å godkjenne eller underkjenne apportobjekt. Det er også opp til dommeren å sørge for at apportobjektet ligger tilgjengelig for hunden når den skal finne og utføre sin apport.

Det eneste jeg tror dommeren kan lastes for i dette tilfelle er at han har kastet i stedet for å legge ut objektet, og da kan slike situasjoner oppstå at objektet ramler ned i en utilgjengelig grop. Men dette skal ikke Pointer Funny belastes for, hun har apportert korrekt det første tilgjengelige apportobjekt som føreren la ut.

Når det gjelder NKKrepresentantens behandling av denne saken vil jeg henvise til følgende fra jaktprøveregene: Side 5, Ledelse av prøven. Der står det bl.a.: Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn ovenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid ikke influere.  (Uthevet av meg)

I kap 2. pkt 5 som dere henviser til står det følgende: Nkks representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad.

Jeg er ved flere anledninger oppnevnt og fungert som NKKs representant og jeg kan ikke med min beste vilje finne noen uoverensstemmelser mellom dommer Oddens beskrivelse og premiegraden 1. pr kvalifisering NM skog, og det finnes derfor intet grunnlag for NKKs repr.  å endre denne premiegrad.

Jeg har også konstatert at det ikke foreligger noen skriftlig protest som bevis for NJKs påstand om at dommeren har uttalt at ”hunden ikke er vant med den type fugl som blev

utlagt. Derfor betrakter jeg dette som bare ondsinnet sladder for å skadeFunny.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at jeg finner det svært uprofesjonelt av NJK å benytte fagkomiteen for skogsfuglprøver som rådgivende organ. Det har vel ikke forekommet noe i denne saken som er spesielt bare for skogsfuglprøver, Om NJK følte at de ikke hadde kompetente saksbehandlere til dette innom egne rekker, burde de vel heller forespurt noen eldre og erfarne dommere som selv har fungert som NKK representant,

Jeg vil også påminne utvalget om at ved en korrekt behandling av denne saken så burde FKFs dommerutvalg ha blitt forespurt slik at de kunne sendt en forespørsel til samtlige  FCA godkjendte dommere i Norge om en uttalelse  om NKKs overprøvingen av dommernes frie subjektive skjønn da det er dette skjønnet som er basisen for vår bedømmelse basert på  det enkelte lands egne jaktprøveregler.

Jeg vedlegger kopi av kritikk fra dommer Oddens parti 002, med ref. nr. 54-11013, og dommer Oddens redegjørelse av 28.092011 til dommerkomiteens formann Nils Fr. Røv.

Min konklusjon og påstand

Med bakgrunn i det bevismateriale jeg har fremlagt som dokumentasjon for mine påstander, krever jeg på dommer Oddens vegne at Skipsfjordhønas Funny får tilbake den premiegrad han tilkjente henne i den skrevne kritikken som NKK har endret,

 på et fullstendig feilaktig grunnlag.

Som grunnlag for mine vurderinger og råd i denne saken kan jeg opplyse følgende om meg selv.

Internattional FCI godkjent jaktprøvedommere siden 1970, og har dømt opptil flere ganger de fleste høystatusløp og mesterskap både i Norge og Sverige.

Har sittet i NKKs representantskap flere år, og har flere ganger vært NKK repr. på jaktprøver Sittet i styret i FKF i to formannsperioder, (Schie og Øren)

Var med på å innføre og lage regler for utlegging av apportobjekt både i Sverige og Norge.

Har sammen med Rolf Sevendal reist rundt i Norge og utdannet og autorisert nye dommere,

og holdt flere foredrag i forbindelse med dette, og har derfor stort kjennskap til  både jaktprøvereglene og praktiseringen av disse.

I tilegg til dette har jeg deltatt på jaktprøver i de nordiske land siden 1968, og har også masse erfaring og resultater i forbindelse med dette å vise til.

Med dette som bakgrunn føler jeg meg kompetent til å representere dommer Odden i denne for han kjedelige og unødvendige saken.

På vegne av dommer Bjørn Odden

Einar Holmvik

  Jeg sender kopi av dette brevet til berørte parter i saken, og i tillegg som vedlegg til meil til samtlige autoriserte jaktprøvedommere i Norge, og til bladet Fuglehunden da denne saken sikkert vekker interesse langt utenfor NKKs interesseområder.

27.08.2012.

Hjemkommet fra en lang og slitsom helg i VK på Kongsvoll over tre dager, kan jeg nå konstatere at besøkstaller på min hjemmeside har pasert 2000 besøk i løpet av 13 dager etter anken til NJK.

Jeg konstaterer også at jeg til nå ikke har mottatt svar på min skriftlige henvendelse til ITKKs dommerutvalg vedr saken.

Alle tre dagene  på Kongsvoll, når jeg ikke har hatt slipp med hundene, har gått med til samtaler med mine dommerekolegaer, og det svært gledelig og oppmuntrende for meg å konstatere den enorme støtten jeg får for min anke i saken med Funny Oppslutningen har vært 100 % positiv fra alle jeg har pratet med i løpet av helga også når det gjelder dannelse av en interesseorganisasjon i en eller annen form for å ivareta alle jaktprøvedommernes interesser både innad og uttad, og ikke minst i en slik sak som den vi nå opplever med NKK. Det ser lyst ut for at et interimstyre kan være på beina i løpet av kort tid  Det er også mange og sterke meninger om at det må til utskiftinger i ledelsen av de styrende organer som i stadet for å støtte oss, sitter på gjerdet uten å gripe inn på på våre vegne ovenfor NKKs forsøk på å undergrave vårt frie dommerskjønn slik vi har hatt det til nå.

Det viser seg nå at flere dommere i likhet med meg ikke har fått innkalling til dommerkonferanse i løpet av de siste tiår. I løpet av de første 30 år jeg var dommer hadde vi årlige konferanser for å samordne både regler og utøvelse av reglene. Dette medfører at spesielt i VK spriker utøvelsen voldsomt i dag.

Under finalen i går fikk hele partiet se at det blev byttet apportobjekt for en hund det blev feldt fugl for. Den påskutteskutte rypa "tårnet" og faldt stendød til bakken like nedenfor der vi sto bakerst i partiet. Det kom en person og hentet rypa. Vi ba personen legge tilbake rypa slik at hunden fikk lov å apportere den, men fikk til svar at han var bedt om å hente rypa, og vi gikk da ut fra at det var dommerne som hadde bedt om dette. På mellomtiden hadde dommerne byttet og lagt ut nytt apportobjekt slik at hunden fikk utføre en ok. apport, slik vi kan lese av den utlagte kritikken.

Ingen på dette partiet, så vidt jeg vet, hadde noen personlig interesse av å rapportere dette til NKKs repr. selv om dette er en svært lignende sak med den som Bjørn Odden fikk overprøvd av NKK undere NM skog. I likhet med dommerkritkken fra Odden, fremgår det ingen ting i den utlagte kritikken fra i går som forteller om bytte av objekt. Dette viser vel bare at dommerne må få bruke sitt frie skjønn der situasjonen krever det.

Din overskrift

 Her er anken til NKKs Jakthundkomite

  NKKs Jakthundkomite, v/Eva Pedersen,

Postboks 163, Bryn,

0611 Oslo.

  Leksdalen 12.08.2012.

  Anke på vedtak i NJK sak 18/12- klage på NKKrepresentantens avgjørelse. Ref.nr 54-11013.

Klagen fra Wiggo Ditlefsen blev avvist i NJKs møte den 14. juni. 2012.

I dag har jeg mottatt en meil fra dommeren Bjørn Odden, vedr emnet ”Dommerens frie subjektive skjønn”, der han gir meg fullmakt til å videreføre hans sak på bakgrunn av hans dommerkritikk datert Nannestad 23/9, og hans forklaring i meil til FKF s dommeransvarlig Nils Røv, 5 dager senere, der han detaljert gjengir samme forklaring som han tidligere gav muntlig til Nkks repr. via sin mobiltelefon på vei hjem sent på kvelden 23.09.12., der  han  fra NKK repr fikk melding om underkjennelsen  av Funnys premiegrad.

Allerede samme kveld som NKKrepr. overprøvde dommerens frie subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene, fikk jeg telefon fra Wiggo Ditlefsen, og noen dager senere fra dommer Odden, der de begge ønsket bistand og råd i denne saken.

På denne bakgrunn har jeg fulgt og kommentert saken på min hjemmeside www.bjorklundkennel.com , først under rubr. Siste nytt, og senere sammenfattet under rubr.  NM skog 2011.

Med bakgrunn i dette vil jeg nå punkt for punkt tilbakevise påstandene i møtereferatet fra 14. juni 2012 som fullstendig feilaktige:

1.  NJK: ”Skipsfjordhønas Funny, regnr 26597/07 apporterer ikke utlagt jerpe etter sitt fuglearbeide.” 

Dommerens forklaring : Mitt subjektive skjønn som dommer i denne situasjonen, gikk på at jeg hadde lagt apportobjektet utilgjengelig, sjekket dette og apportobjektet hadde havnet i en dyp grop med tett vegetasjon bak et tre.

Min erfaring som dommer: NJK kan ikke i ettertid forlange at Funny skal apportere en fugl som dommeren vurderer som ”utlagt utilgjengelig for hunden”

2. NJK.: ”Dommeren velger så å låne apportfugl (rype) fra annen deltager med den begrunnelse at hunden ikke er vant med den type fugl som først blev utlagt. Ny utlagt fugl apporteres.”

Dommerens forklaring : Bestemte meg for å legge apportfuglen noe mer til siden, sjekket samtidig apportfuglen og fikk misstanke om at fuglen var sur og bestemte meg for å bruke apportobjektet fra forrige slipp. Misstanken blev bekreftet da pointeren apporterte umiddelbart. Pointeren apporterte umiddelbart også ved neste fuglesituasjon.

Min erfaring som dommer: Her følger dommeren regelverket til punkt og prikke: se prøvereglenes 3.2, side 11, VK Den utlagte fuglen skal være av jaktbar art og frisk. Det er også dommerens plikt å sørge for at apportobjektet ligger tilgjengelig for hunden. Ref. Dommerhåndboken

Det er selvfølgelig bare dommeren som ut ifra sitt eget skjønn kan godkjenne eller underkjenne det apportobjektet som hunden skal apportere. Ikke NKKs NJK.

Jeg vil også anbefale NJK å lese hele forklaringen som er underskrevet av Bjørn Odden, dommernr. 41915186, for dette har de tydeligvis ikke hatt tid eller interesse av å gjøre.

3.  NJK.:  ”Apportnekt er iht. jaktprøvereglenes pkt 4.3, en feil som skal føre til at hunden stoppes fra videre avprøving og gis 0 pr.

Vi forutsetter at dommer i utgangspunktet har godkjent jerpen som apportobjekt.”

Min kommentar: Jeg går nå ut i fra at NJK, etter min anbefaling, har lest dommer Oddens forklaring på dette. Det spiller vel ingen rolle om jerpen var godkjent på det tidspunkt den var utlagt utilgjengelig for hunden. Det skal vel være måte på å drive flisespikkeri.

4. NJKs konklusjon:  ”Når hunden nekter å apportere utlagt jerpe, fører dette til avsluttet avprøving og 0 premie i henhold til jaktprøvereglene.

At hunden så apporterer utlagt jerpe i ettertid, kan ikke føre til at dommer skal se bort fra apportnekt på jerpe.

Ut fra de mottatte dokumenter vurderer vi det slik at det blev gjort en feil da dommer byttet apportobjekt, med den begrunnelse at hunden ikke er vant til slik fugl.

Jerpe er å anse som fullverdig apportobjekt ved jakt prøver.

Vi støtter derfor NKK- Representant Kjell M. Nynes i hans beslutning om å underkjenne Funnys premie kap 2. pkt 5.”

Min kommentar til  NJKs konklusjon.: Det er opp til dommerens frie subjektive skjønn å godkjenne eller underkjenne apportobjekt. Det er også opp til dommeren å sørge for at apportobjektet ligger tilgjengelig for hunden når den skal finne og utføre sin apport.

Det eneste jeg tror dommeren kan lastes for i dette tilfelle er at han har kastet i stedet for å legge ut objektet, og da kan slike situasjoner oppstå at objektet ramler ned i en utilgjengelig grop. Men dette skal ikke Pointer Funny belastes for, hun har apportert korrekt det første tilgjengelige apportobjekt som føreren la ut.

Når det gjelder NKKrepresentantens behandling av denne saken vil jeg henvise til følgende fra jaktprøveregene: Side 5, Ledelse av prøven. Der står det bl.a.: Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn ovenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid ikke influere.  ( Uthevet av meg)

I kap 2. pkt 5 som dere henviser til står det følgende: Nkks representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad.

Jeg er ved flere anledninger oppnevnt og fungert som NKKs representant og jeg kan ikke med min beste vilje finne noen uoverensstemmelser mellom dommer Oddens beskrivelse og premiegraden 1. pr kvalifisering NM skog, og det finnes derfor intet grunnlag for NKKs repr.  å endre denne premiegrad.

Jeg har også konstatert at det ikke foreligger noen skriftlig protest som bevis for NJKs påstand om at dommeren har uttalt at ”hunden ikke er vant med den type fugl som blev

utlagt. Derfor betrakter jeg dette som bare ondsinnet sladder for å skade Funny.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at jeg finner det svært uprofesjonelt av NJK å benytte fagkomiteen for skogsfuglprøver som rådgivende organ. Det har vel ikke forekommet noe i denne saken som er spesielt bare for skogsfuglprøver, Om NJK følte at de ikke hadde kompetente saksbehandlere til dette innom egne rekker, burde de vel heller forespurt noen eldre og erfarne dommere som selv har fungert som NKK representant,

Jeg vil også påminne utvalget om at ved en korrekt behandling av denne saken så burde FKFs dommerutvalg ha blitt forespurt slik at de kunne sendt en forespørsel til samtlige  FCA godkjendte dommere i Norge om en uttalelse  om NKKs overprøvingen av dommernes frie subjektive skjønn da det er dette skjønnet som er basisen for vår bedømmelse basert på  det enkelte lands egne jaktprøveregler.

Jeg vedlegger kopi av kritikk fra dommer Oddens parti 002, med ref. nr. 54-11013, og dommer Oddens redegjørelse av 28.092011 til dommerkomiteens formann Nils Fr. Røv.

Min konklusjon og påstand

Med bakgrunn i det bevismateriale jeg har fremlagt som dokumentasjon for mine påstander, krever jeg på dommer Oddens vegne at Skipsfjordhønas Funny får tilbake den premiegrad han tilkjente henne i den skrevne kritikken som NKK har endret,

  på et fullstendig feilaktig grunnlag.

Som grunnlag for mine vurderinger og råd i denne saken kan jeg opplyse følgende om meg selv.

Internattional FCI godkjent jaktprøvedommere siden 1970, og har dømt opptil flere ganger de fleste høystatusløp og mesterskap både i Norge og Sverige.

Har sittet i NKKs representantskap flere år, og har flere ganger vært NKK repr. på jaktprøver Sittet i styret i FKF i to formannsperioder, (Schie og Øren)

Var med på å innføre og lage regler for utlegging av apportobjekt både i Sverige og Norge.

Har sammen med Rolf Sevendal reist rundt i Norge og utdannet og autorisert nye dommere,

og holdt flere foredrag i forbindelse med dette, og har derfor stort kjennskap til  både jaktprøvereglene og praktiseringen av disse.

I tilegg til dette har jeg deltatt på jaktprøver i de nordiske land siden 1968, og har også masse erfaring og resultater i forbindelse med dette å vise til.

Med dette som bakgrunn føler jeg meg kompetent til å representere dommer Odden i denne for han kjedelige og unødvendige saken.

På vegne av dommer Bjørn Odden

Einar Holmvik

 Jeg sender kopi av dette brevet til berørte parter i saken, og i tillegg som vedlegg til meil til samtlige autoriserte jaktprøvedommere i Norge, og til bladet Fuglehunden da denne saken sikkert vekker interesse langt utenfor NKKs interesseområder

Din overskrift

Leksdalen 10.05.2018.

Jeg har i dag overlevert manus av en bok jeg har skrevet for trykking som er klar for utgivelse våren 2018.

I forbindese med dette har jeg kontaktet Bjørn Odden og Wiggo Ditlefsen som begge bekrefter at de ikke har mottatt noe svar på min anke av 12.08.2012 på vegne av dommer Bjørn Odden.

Ut fra dette går jeg ut i fra at NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen har godtatt dommer Bjørn Oddens anke og avsluttet saken. Det er nesten ikke til å tro at de ikke etter dette har tatt kontakt med de sentrale parter i saken, Bjørn Odden og Wiggo Ditlefsen for å be om undskyldning for sin feiltolkning av sine egne jaktprøveregler som har påført begge parter ubehageligheter, og for Ditlefsens del også retten til å delta i NM-finalen i 2011.

Med bakgrunn i NKKs simple oppførsel i denne saken har jeg derfor valgt å omtale saken i min bok og lagt ut kopi av den orginale krtikken fra Bjørn Odden som NKKs repr. underkjendte, samt Ditlefsens opprinnelige klage i saken.

Noen ganger må det være på sin plass å la flere få lov å ta del i NKKs byråkratiske forsøk på å tråkke på både FCI godkjendte jaktprøvedommere og jaktprøvedeltagere uten i det minste å be om undskyldning for sin feiltolkning av egne jaktprøveregler.

Jeg vil vel også sette et stort spøsmålstegn ved FKFs dommerutvalgs mangel på hjelp til de utsatte personer i denne saken.

Nyeste kommentarer

09.11 | 18:44

Hej, finns boken i lager för leverans? Hälsningar Åsa

09.11 | 18:30

Hej, finns boken i lager för leverans? Hälsningar Åsa

19.06 | 09:08

Hej Einar. Tusen tack för den fina boken. hoppas allting är bra med dig, här är...

30.01 | 10:08

Hei Carina. Jeg kan ikke huske å ha anbefalt malt kuvom i hundenes ...